Odesílání...

Domov pro ty, kteří potřebují vaši lásku a naši péči
žádost o přijetí
Žádost o přijetí
 

X

Informace o zpracování osobních údajů – zájemce o přijetí

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V závislosti na Vaší volbě o umístění v příslušném pobytovém zařízení sociálních služeb je správcem Vašich osobních údajů jeden z následujících poskytovatelů:

a) Domov Alzheimer Darkov z.ú., se sídlem Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná, IČ 024 96 470, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 270

b) Domov Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 024 56 826, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 646;

c) Domov Alzheimer Most z.ú., se sídlem Táboritů 2180/8, 434 01 Most, IČ 046 54 374, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 199

d) Domov Alzheimer Přerov z.ú., se sídlem Trávník 1117/30, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 046 55 001, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 395

 

(všichni poskytovatelé dále jen „Domov Alzheimer“)

Domov Alzheimer jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na poverenec@domovalzheimer.cz.

 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov Alzheimer shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky pro účely posouzení, zda splňujete podmínky pro přijetí do Domova Alzheimer a uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb, a pro případ, kdy sice splňujete podmínky pro přijetí, ale z kapacitních důvodů není možné s Vámi uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pro účely zařazení Vaší žádosti do evidence zájemců o poskytnutí sociální služby. Zákonnými důvody zpracování Vašich osobních údajů jsou:

 

3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro proces posouzení splnění podmínek pro přijetí do Domova Alzheimer jsou požadovány Vaše základní identifikační a kontaktní údaje, včetně zvláštní kategorie osobních údajů (informace o zdravotním stavu) a základní identifikační a kontaktní údaje kontaktní osoby.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nelze posoudit splnění podmínek pro přijetí do Domova Alzheimer či zařazení žádosti do evidence zájemců o poskytnutí sociální služby.

 

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTEROU JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci:

a) zájemce o poskytnutí sociální služby, jimiž jsou jméno, příjmení, datum narození, adresa trvaného pobytu, adresa aktuálního pobytu, příslušnost ke zdravotní pojišťovně informace o zdravotním stavu, osobní a sociální anamnéza, údaj o přiznaném příspěvku na péči, výše příjmů, údaje související s narušením schopnosti zájemce právně jednat,

b) kontaktní osoby, jimiž jsou jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa, telefon.

 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osoby, které s osobními údaji zájemců o poskytnutí sociální služby přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních nebo smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Příjemcem osobních údaje je Domov Alzheimer.

Domov Alzheimer prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje a osobní údaje kontaktní osoby, poskytnuté dobrovolně v souvislosti s posouzením, zda splňujete podmínky pro přijetí do Domova Alzheimer, zpracováváme do doby uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. V případě, že nesplňujete podmínky pro přijetí do Domova Alzheimer, budou Vaše osobní údaje vymazány po uplynutí 3 měsíců od jejich poskytnutí, nebude-li jejich zpracování potřebné za účelem oprávněného zájmu Domova Alzheimer.

 

7. PRÁVA KLIENTŮ

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. o omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností Domova Alzheimer. Dále máte právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy a máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušování Vašich práv, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

X

Souhlas se zpracováním osobních údajů – odeslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách

 

Uděluji souhlas správci osobních údajů, kterým je, dle výběru adresáta dotazu:

a) Domov Alzheimer Darkov z.ú., se sídlem Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná, IČ 024 96 470, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 270;

b) Domov Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 024 56 826, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 646;

c) Domov Alzheimer Most z.ú., se sídlem Táboritů 2180/8, 434 01 Most, IČ 046 54 374, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 199

d) Domov Alzheimer Přerov z.ú., se sídlem Trávník 1117/30, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 046 55 001, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 395

 

(všichni společně dále jen „Domov Alzheimer“), aby za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách Domov Alzheimer, zpracovával mé osobní údaje, a to v rozsahu:

 

Souhlas uděluji na dobu 12 měsíců, nebude-li souhlas odvolán dříve.

Jedná se o osobní údaje, jejichž poskytnutí je vázáno na Váš souhlas. Souhlasem se nevzdáváte žádného ze svých zákonných práv a můžete tak uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na Vašem souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Máte právo na přístup ke zpracovávaným údajům a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování. Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušování Vašich práv, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracování poskytnutých údajů je prováděno správcem osobních údajů, který však může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje Domov Alzheimer.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to oznámením na e-mail:

 

Domov Alzheimer jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na poverenec@domovalzheimer.cz.

X

Informace o zpracování osobních údajů – uchazeč o zaměstnání

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle Vašeho výběru poskytovatele, u něhož se ucházíte o zaměstnání, je správcem Vašich osobních údajů jeden z následujících zaměstnavatelů:

a) Domov Alzheimer Darkov z.ú., se sídlem Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná, IČ 024 96 470, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 270;

b) Domov Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 024 56 826, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 646;

c) Domov Alzheimer Most z.ú., se sídlem Táboritů 2180/8, 434 01 Most, IČ 046 54 374, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 199

d) Domov Alzheimer Přerov z.ú., se sídlem Trávník 1117/30, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 046 55 001, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 395

 

(všichni poskytovatelé dále jen „Domov Alzheimer“)

Domov Alzheimer jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na poverenec@domovalzheimer.cz.

 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov Alzheimer shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky pro účely výběrového řízení uchazeče o zaměstnání na danou pracovní pozici v Domově Alzheimer. Zákonnými důvody zpracování Vašich osobních údajů jsou:

 

3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účast ve výběrovém řízení jsou požadovány Vaše základní identifikační a kontaktní údaje, dále informace týkající se vzdělání, pracovních zkušeností, délky praxe, dovedností, schopností a v případě uchazečů o zaměstnání na pozici zařazené do sociálního úseku, úseku ošetřovatelské péče a úseku ředitele – pracoviště dokumentace a vykazování zdravotním pojišťovnám údaje o bezúhonnosti. Jiné údaje v souvislosti s výběrovým řízením zpracovávány nejsou.

Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však není účast ve výběrovém řízení možná.

 

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTEROU JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci uchazeče o zaměstnání, jako jsou:

 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osoby, které s osobními údaji zájemců o zaměstnání přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních nebo smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Příjemcem osobních údaje je Domov Alzheimer.

Pro výše uvedené účely zapojujeme do procesu náboru i provozovatele pracovních portálů, které, jakožto zpracovatele, užíváme v rámci výběrového řízení (např. Jobs.cz, Práce za rohem, Práce.cz)

Domov Alzheimer prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přípravy a realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici. Po ukončení výběrového řízení budou osobní údaje vymazány po uplynutí 3 měsíců, nebude-li jejich zpracování potřebné za účelem oprávněného zájmu Domova Alzheimer.

 

7. PRÁVA UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. o omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností Domova Alzheimer. Dále máte právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy a máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušování Vašich práv, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na slovíčko s profesorem Sobotkou

Jak jste dostal k práci v oblasti gerontometaboliky a co si pod tímto názvem můžeme představit?
Z počátku jsem řešil těžké metabolické stavy pacientů a jejich podporu z hlediska výživy a intenzivní metabolické péče. Klinická část začala zde v Hradci Králové, kde jsem potkal prof. Zadáka, s kterým jsme měli stejný názor na léčbu uvedených stavů. Nejdříve jsme byli téměř pokládáni za dva blázny, ale po čase okolní odborný svět uznal, že je práce týkající se umělé výživy pacientů a jejího vlivu na průběh onemocnění užitečná. Postupně se začalo pole našeho působení rozšiřovat. V roce 1990 přišla možnost založit první metabolickou kliniku v Československu. Získali jsme budovu, která byla ovšem v té době místem pro léčbu dlouhodobě nemocných (LDN) a my měli tím pádem povinnost převzít s budovou také péči o zde umístěné staré lidí. Vzali jsme to tenkrát pozitivně a spíše jako výzvu. Po několika letech jsme zjistili, že je tato oblast vlastně nesmírně zajímavou a užitečnou součástí medicíny. K metabolismu nám tedy přibila ještě gerontologie a tak vznikla klinika zabývající se metabolismem a gerontologií. Dá se říct, že nám byla tato oblast přidělena. Tenkrát jsme dostali spád z Hradce Králové a okolí týkající se lidí starších 78 let a výše, kteří u nás byli hospitalizováni. Zjistili jsme tak, že tato medicína musí být opravdu velmi intenzivní, poněvadž léčí pacienty ve velmi pokročilém věku, kdy se musíme rychle rozhodovat, protože nezbývá mnoho času.

Co vše Vaše práce obnáší a co je v ní nejdůležitější?
Důležité je určit si správný cíl léčby pro každého pacienta. Pak se ne něj zaměřit a nemocného co nejdříve vyléčit. Pokud nemocnému dále nemůžeme pomoci, pak patří do oblasti sociálních služeb. Je tedy třeba stanovit vždy cíl. U akutních léčebných lůžek je to léčba u sociálních lůžek pak zajištění sociálních služeb. Tyto dvě části se nesmí slučovat. U starších lidí se navíc musíme rozhodovat velmi rychle o tom, co uděláme. Rozhodnout, zda se jedná o člověka, který se bude léčit, či jde o člověka, u kterého léčba nepovede ke zlepšení stavu, ale, který má potřebu umístění v sociálním zařízení. Znovu zdůrazňuji, že efektivita cílů léčby se musí kontrolovat a slučování obou služeb je kontraproduktivní.

Od kdy je člověk starý a je třeba se zabývat otázkou správné stravy?
Oficiálně je člověk starý od 65 let, což jsou dnes tzv. mladí senioři. Tendence je však v dnešní době tuto hranici stále posunovat. Za mých mladých let nebyli 70 letí pacienti přijímáni na oddělení JIP. Dnes je člověk v 70 letech aktivní a má plnou léčbu, která není ovlivněna věkem. O otázku správné výživy by se měl zajímat každý a u starých lidí nám může velmi pomoci v jejich dalším fungování.

Jste odborným garantem Domova Alzheimer. Jaká jsou specifika stravy právě pro klienty takovýchto zařízení?
Lidé s demencí potřebují více energie, než si můžeme myslet. Pokud tito lidé ztrácí svalovou hmotu, například proto, že jsou vysloveně ležícími, můžeme správnou dietou dosáhnout zpomalení tohoto procesu a tím pomoci následné rekonvalescenci. Vždy je třeba jídlo připravit tak, aby bylo pro daného člověka dobře stravitelné a chutné. Je utkvělou představou, že staří lidé by neměli jíst kořeněné a slané pokrmy. Pravda je opačná. Staří lidé trpí obvykle slábnutím chuťového a čichového smyslu, který s chutí souvisí. Proto také většinou senioři více solí či cukrují. A my jim musíme umět tuto chuť vhodným způsobem zvýraznit. Nedílnou součástí je samozřejmě také vzhled podávaného jídla, jeho atraktivnost. Obzvláště pak doporučuji podávat menší porce, více chodů, případně možnost přídavku.

Jak je možné řešit nechuť k jídlu u starých lidí postižených demencí?
Lidé s demencí většinou podané jídlo snědí. Problémem u nich je, že si neřeknou, když mají hlad, jelikož na to obzvláště pak u Alzheimerovy choroby prostě zapomenou. Hlad je velmi komplexní záležitost a u každého z nás je ovlivněn jinak podle míry stresu, který prožíváme a stejně tak tomu je u těchto pacientů. Přirozené je nejíst, pokud máte strach a proto velmi záleží i na tom, aby se tito lidé cítili dobře nejen po fyzické stránce, ale také po té psychické. Co se týká podvýživy starých lidí, máme zde zásadní otázku týkající se kvality potravin. U nás v podstatě nesmí být distribuovány nekvalitní potraviny, ale existuje nezdravý životní styl. Samozřejmě, že tzv. poctivé potraviny jsou dražší, ale také mají vyšší nutriční hodnotu , dodají nám více energie a jsou pro nás mnohem přínosnější, než ty méně kvalitní, které mohou obsahovat umělé doplňky a více vody.

Jak v této oblasti mohou pomáhat nutriční terapeuti a jaký je Váš názor na moderní doplňky stravy?
Nutriční terapeut by měl pracovat přímo s pacienty. Pokud je člověk nemocný, potřebuje určitou dietu, která pro něj bude maximálně vhodná. Terapeut samozřejmě nesmí zapomínat na to, že je nutné zjistit co daný člověk jí a co nejí. V dnešní době moderní medicíny, kdy máme na většinu nemocí a problémů medikamenty se úloha dietologie bohužel trochu vytrácí. Mnohem podstatnější je pak osoba nutričního terapeuta v zařízeních, jako je právě Domov Alzheimer. Zde by měl fungovat člověk, který dokáže spočítat a hlídat komplexnost stravy. Například máme-li k obědu knedlíky a někteří klienti nám je nejedí, terapeut by měl být schopen tuto přílohu nahradit jinou, například větší porcí rýže, která v sobě bude obsahovat stejné množství energie. Nutriční terapeuti tvoří také tzv. modulové diety. Tedy postupy, jak připravit jeden druh jídla v dietní i nedietní podobě. Pak zde ještě můžeme mluvit o individuálním nutričním poradenství, kde spolupracuje nutriční terapeut přímo s lékařem, a dle potřeby zvyšujeme porce jídla, doplňujeme vitamíny či další jednotlivé složky. Vždy je nutné najít řešení, jak dosáhnout toho, co je pro nemocného potřebné. Dnešní moderní doplňky stravy a přísady nám nabízí neomezenou škálu možností a to nemluvím o možnostech přípravy, kterých je nespočet. Pokud člověk dostane chřipku a obzvláště pak senior s demencí, je třeba okamžitě nasadit správnou stravu. Máme-li pacienta, který je unavený, bez energie a nechce jíst, dnes již běžným způsobem je nasazení sippingu, tedy tekuté stravy. Na trhu máme širokou škálu druhů a příchutí těchto doplňků stravy a jde o to jen zjistit, jaký danému pacientovi chutná.

V dnešní době je v oblibě říkat, že lidé by měli jíst pestrou stravu, jaký na to máte názor Vy?
Podle mého názoru je důležitější než pestrost stravy, aby strava obsahovala všechny potřebné složky. Mnohem důležitější je, aby strava byla komplexní. Nevím, jestli staří lidé touží zrovna po pestrosti stravy a možná ani mladí. Obvykle máme každý svá oblíbená jídla, o kterých víme, zda nám dělají dobře, jak se po nich cítíme, jak nám chutnají. Pokud někomu chutnají sladká jídla, jde o to připravit je tak, aby byla zdravá a přínosná v tom, co potřebujeme.

Jak nahlížíte na zařízení LDN a pobytová sociální zařízení?
Systém následné péče v České republice je problém, ale nejsem si jistý, zda je vůle zlepšovat péči v LDN. Následná péče ve zdravotnických zařízeních by měla být poskytována pacientům, které je možno léčit či vyléčit a vrátit je do normálního života. Pokud se však nejedná o problém zdravotní, ale sociální, nemá smysl, abychom daného pacienta umístili do zařízení typu LDN. V dnešní době se mnohdy do zařízení následné péče dostávají právě lidé, u nichž perspektiva zlepšení zdravotního stavu není žádná, a to není správně. Pokud jsou v LDN umístěni pacienti, u nichž není perspektiva zlepšení zdravotního stavu, v podstatě ubírají místa pacientům, kterým rehabilitace může pomoci a pro něž jsou tato zařízení určena. Nemocní pacienti mohou být umístěni na lůžkách sociální péče a tam léčeni, ale hospitalizace ve zdravotnickém zařízení nemá být využívána jako řešení sociálního problému.

Pane profesore, již dlouhá léta žijete v Hradci Králové, máte k tomuto městu nějaký vztah?
Narodil jsem se v Praze, tam jsem také studoval. Mladá léta jsem strávil ve Žďáře nad Sázavou. V Hradci Králové jsem začal svoji metabolickou kariéru a zůstal jsem tam, protože chci dělat, to co dělám a tady mám veliké možnosti. Dá se říci, že Hradec Králové je centrem metabolické péče celé republiky. navíc tady není moc rozptylujících faktorů a mám tak dost času se věnovat své práci. V Hradci Králové jsem již 35 let, a žije se mi tu dobře, mám zde rodinu dům a obě dospělé děti. Pokaždé kdy jedu do Žďáru za maminkou se tam však cítím jako doma.

Jste garantem Domova Alzheimer, jak tato spolupráce vlastně vznikla?
Oslovil mě pan Ing. Radek Žádník přes mého dlouholetého přítele dr. Karla Volence se kterým jsem spolupracoval na hradecké lékařské fakultě a který je dnes jeho tchánem. S Karlem se znám velmi dlouho a společně jsem pracovali na mnoha projektech. Líbí se mi přístup vedení Domova Alzheimer k jeho klientům. Když je třeba, tak se na mě obrací a já pomohu či poradím. V brzké době chystáme také školení zaměstnanců v Roztokách a věřím, že i nadále bude spolupráce dobře fungovat.

Jste velmi aktivní a mimo své práce ještě sportujete, přednášíte, máte 2 děti a spoustu přátel. Jak odpočíváte?
Asi tím, že spím. Do práce jezdím na kole, jednou týdně chodím do bazénu a jezdím na kolečkových bruslích. Odpočívám v létě na skautském táboře, kde máme asi 50 až 80 dětí a já jezdím jako lékař s nimi. Vlastně tam nic nedělám a užívám si okolí řeky Želivky, občas vytáhnu nějaké klíště, vyčistím odřeninu a rozdávám léky J. Dvakrát za rok se rád proletím „plachťákem“. Ovládat ho ve vzduchu mě baví.

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.
NastaveníPovolit všeZamítnout