Domov pro ty,


      kteří potřebují vaši lásku a naši péči.

Select the search type
  • Site
  • Web
Search


Terapeutické služby

Minimize

 

 

 

 

 

 

 

 


Cannisterapie
Léčba lidské duše psí láskou

Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Je jednou ze složek zooterapie. Nabízíme našim klientům terapii pod vedením zkušeného canisterapeuta se speciálně cvičenými psy. Canisterapie probíhá formou společné i individuální terapie, při společných aktivitách na zahradě nebo v aktivizačních prostorách našeho domova. Kontakt s cvičeným pejskem navozuje u klientů dobrou náladu, saturuje jejich potřebu doteku, sdílení a vzájemné potřebnosti. Canisterapeutický pes respektuje nemocného člověka a klient přijímá jeho projevy lásky s úctou a vděčností. V neposlední řadě tato metoda u některých klientů zmírňuje jejich neklid. Klient dokáže se zvířetem navázat kontakt, k němé tváři získává důvěru. Pes se stává jeho společníkem, jeho kamarádem. 

Reminiscenční terapie
Vyvolání pozitivních a příjemných pocitů pomocí vzpomínek

Reminiscenční terapie má za hlavní cíl vyvolání příjemných vzpomínek a pocitů klienta. Díky reminiscenčním místnostem v Domovech Alzheimer si mohou klienti připomínat minulost různými způsoby. Používána je senzorická stimulace (vůně, doteky), návštěvy známých míst, pomůcky a předměty klientům známé (fotografie, hudební nahrávky, vysvědčení, dobové předměty, oblečení, …). Lidé trpící Alzheimerovou chorobou ztrácí pojem o skutečném čase, vlastním životě a identitě. Právě reminiscenční terapie pomáhá uvědomění si prožitého života. I když má tato terapie pouze krátkodobý efekt, přispívá velkou měrou k vyvolání pozitivních a příjemných pocitů klienta. 


Fyzioterapie

Fyzioterapie v Domovech Alzheimer není pouze o cvičení s fyzioterapeutem v danou dobu, na daném místě a ve vymezeném čase. Rehabilitace jsou součástí také dalších aktivit. Fyzioterapeutické cvičení probíhá v Domovech Alzheimer každý den. Individuální fyzioterapie je doplňována pravidelným 10 – 15 minutovým skupinovým cvičením, které obvykle probíhá v rámci dopoledních aktivizačních programů mezi snídaní a obědem. Pohybové schopnosti jsou pak navíc podporovány kreativním tvořením v rámci programů aktivizačních pracovníků. Spolupráce fyzioterapeuta je také úzce spojena s prací pečujících sestřiček a lékařů. Lékaři v závažnějších případech s fyzioterapeutem konzultují vhodné metody cvičení a jejich potup. V první řadě je vždy maximální zlepšení zdravotního stavu klienta.  


Arteterapie

Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Jde o tvořivou činnost s výtvarným materiálem. Skupinová terapie probíhá v přátelském prostředí s využitím prvků činnostní arteterapie. Ke každému klientovi je zvolen individuální přístup s ohledem na jeho reálné možnosti a schopnosti. Důležitou součástí terapie je imaginace a sdílení pocitů, zkušeností či dovedností. Cílem je nejen procvičování paměti, motoriky a kognitivních funkcí klientů, ale především jejich vzájemné vnímání a respektování se.


Aktivizační programy

Ve spolupráci s vedoucím sociálním pracovníkem připravují naše aktivizační pracovnice náplň volného času našim klientům. Aktivity jsou klientům nabízeny dle zájmu, přání klienta s přihlédnutím k jeho schopnostem a dovednostem. Při nástupu do domova zjišťujeme u klienta, co má a co nemá rád, z jaké rodiny pochází, kde se narodil, kde vyrůstal, jaké byly jeho zájmy, školní a pracovní povinnosti, aj. Díky těmto informacím se nám daří lépe navázat kontakt a spolupráci s klientem. Nabízíme mu skupinové i individuální aktivity, které se uskutečňují v domově i mimo něj.


Nutriční péče

Kvalitní výživa je nedílnou součástí komplexní péče o klienty s demencí. V péči o naše klienty jí věnujeme zvláštní pozornost, a proto je nedílnou součástí týmu Domova Alzheimer nutriční terapeutka. Základním mottem je že „láska prochází žaludkem“, ale také … správně načasovaná nutriční podpora předchází rozvoji komplikací mnohých onemocnění, podílí se na úspěšné léčbě a hojení a je základem pro udržení kvality života a soběstačnosti, a to se stává součástí vizí ve všech společnostech skupiny Domova Alzheimer.


Kognitivní cvičení

Jedná se o procvičování mozkových schopností klienta, především paměti, orientace, poznávacích a logických dovedností. Pro podporu těchto schopností jsou využívány stávající informace klienta uložené v dlouhodobé paměti. Pracujeme s křížovkami, řešíme kvízové úkoly, hrajeme logické hry a používáme výukové pomůcky. Činnost je individualizovaná nejen na základě klientových současných možností, ale také dřívějších zájmů a znalostí. Náš kognitivní trénink je založen především na splnitelnosti zadání. S tím samozřejmě velmi souvisí atmosféra důvěry, pochvala a podpora ze strany kvalifikovaného a kompetentního pracovníka.


Ergoterapie

Je léčba specificky zvolenými činnostmi, která umožňuje osobám s demencí dosáhnout maximální funkční úrovně a soběstačnosti ve všech běžných denních činnostech a aktivitách volného času. Primárním zájmem ergoterapie v Domově je umožnit klientovi provádět činnost či zaměstnání, které považuje za užitečné nebo smysluplné. Tyto přístupy pak zlepšují adaptaci v prostředí, v kterém klient žije a společensky se stýká. Jako příklad lze uvést nácvik dovedností a používání kompenzačních pomůcek, které usnadňují provádění úkonů sebeobsluhy a snižují bariéry prostředí. 


 

Naše domovy

Minimize
Občasníky

Minimize

Prospekty

Minimize
   
 Roztoky u Prahy  Darkov

VIDEO: Domov Alzheimer Roztoky u Prahy

Minimize

Představení Domova Alzheimer v Roztokách u Prahy ...domova pro ty, kteří potřebují Vaši lásku a naši péči.

VIDEO: Domov Alzheimer Karviná - Darkov

Minimize

Představení Domova Alzheimer Darkov

Domov Darkov z dronu


Login   |